HTML特殊字符编码对照表

HTML代码中特殊字符的表示方法(编码)

字母编码 数字编码 效果 说明 &#00;-&#08; 没被使用 &#09; horizontal tab &#10; line feed &#11; 没被使用 &#32; 空格 &#33; ! &quot; &#34; “ &#35; # &#36; $ &#37; % &amp; &#38; & &#39; ‘ &#40; ( &#41; ) &#42; * &#43; + &#44; , &#45; – &#46; . &#47; / &#48;- &#57; 数字从0到9 &#58; : &#59; ; &lt; &#60; < &#61; = &gt; &#62; > &#63; ? &#64; @ &#65;- &#90; 大写字母从A到Z &#91; [ &#92; &#93; ] &#94; ^ &#95; _ &#96; ` &#97;-&#122; 小写字母从A到Z &#123; { &#124; | &#125; } &#126; ~ &#127; &#128;- &#129; 没被使用 &#130; ‚ &#131; ƒ &#132; „ &#133; … &#134; † &#135; ‡ &#136; ˆ &#137; ‰ &#138; Š &#139; ‹ &#140; Œ &#141;- &#144; 没被使用 &#145; ‘ &#146; ’ &#147; “ &#148; ” &#149; • &#150; – &#151; — &#152; ˜ &#153; ™ &#154; š &#155; › &#156; œ &#157;- &#158; 没被使用 &#159; Ÿ &nbsp; &#160; 不换行空格 &#161; ¡ &#162; ¢ &#163; £ &#164; ¤ &#165; ¥ &#166; ¦ &#167; § &#168; ¨ &copy; &#169; © &#170; ª &#171; « &#172; ¬ &#173; ­ &reg; &#174; ® &#175; ¯ &#176; ° &#177; ± &#178; ² &#179; ³ &#180; ´ &#181; µ &#182; ¶ &#183; ・ &#184; ¸ &#185; ¹ &#186; º &#187; » &#188; ¼ &#189; ½ &#190; ¾ &#191; ¿ &Agrave; &#192; À &Aacute; &#193; Á &Acirc; &#194;  &Atilde; &#195; à &Auml; &#196; Ä &Aring; &#197; Å &AElig; &#198; Æ &Ccedil; &#199; Ç &Egrave; &#200; È &Eacute; &#201; É &Ecirc; &#202; Ê &Euml; &#203; Ë &Igrave; &#204; Ì &Iacute; &#205; Í &Icirc; &#206; Î &Iuml; &#207; Ï &ETH; &#208; Ð &Ntilde; &#209; Ñ &Ograve; &#210; Ò &Oacute; &#211; Ó &Ocirc; &#212; Ô &Otilde; &#213; Õ &Ouml; &#214; Ö &#215; × &Oslash; &#216; Ø &Ugrave; &#217; Ù &Uacute; &#218; Ú &Ucirc; &#219; Û &Uuml; &#220; Ü &Yacute; &#221; Ý &THORN; &#222; Þ &szlig; &#223; ß &agrave; &#224; à &aacute; &#225; á &acirc; &#226; â &atilde; &#227; ã &auml; &#228; ä &aring; &#229; å &aelig; &#230; æ &ccedil; &#231; ç &egrave; &#232; è &eacute; &#233; é &ecirc; &#234; ê &euml; &#235; ë &igrave; &#236; ì &iacute; &#237; í &icirc; &#238; î &iuml; &#239; ï &eth; &#240; ð &ntilde; &#241; ñ &ograve; &#242; ò &oacute; &#243; ó &ocirc; &#244; ô &otilde; &#245; õ &ouml; &#246; ö &#247; ÷ &oslash; &#248; ø &ugrave; &#249; ù &uacute; &#250; ú &ucirc; &#251; û &uuml; &#252; ü &yacute; &#253; ý &thorn; &#254; þ &yuml; &#255; ÿ &#8217; ’ 老版本浏览器不支持 &#8220; “ 老版本浏览器不支持 &#8221; ” 老版本浏览器不支持 &euro; &#8364; 老版本浏览器不支持

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

您可以使用这些 HTML 标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>